Dandie Vänner

När vi för drygt ett år sedan startade nätverket ”Dandie Dinmont Vänner” kändes det som angeläget för rasens fortlevnad. Vid årsmötet 2015 lades rasklubben vilande då inga kandidater till styrelsen fanns. Som ett substitut startades vårt nätverk sommaren 2015.

Redan tidigt anslöt sig många av klubbens tidigare medlemmar, men vilket var extra roligt, helt nya dandievänner som ville delta i gemenskapen anslöt sig. En nätverksträff arrangerades i våras på Tångahed. Över trettio ”dandiesar” deltog med sina mattar och hussar. Efter trevlig samvaro under fredag och lördag, deltog alla hundarna i Terrierklubbens officiella utställning på söndagen. Här fick våra ”nätverkshundar” fina framgångar. Efter träffen på Tångahed har vi vid flera officiella utställningar varit nästan 20 dandiesar i ringen, vilket är långt över genomsnittet de senaste åren. Under sommaren och till idag har ytterligare ett antal rasvänner anslutit sig till nätverket.

I dag är vi alldeles under 100 deltagare. Via våra uppfödare har vi också lyckats rekrytera internationellt deltagande. Vi har deltagare från Sverige, Norge, Danmark,  Finland, Island och Holland.

Detta innebär att vi kan utveckla avelssamarbetet syftande till rasens fortlevnad.

Under 2017 kommer vi att ha en Dandieträff. Vi återkommer via mail om mera information.

Nätverket ”Dandie Dinmont Vänner” önskar alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

/jullbild1.jpg

Dandie Friends
When we just over a year ago started the network "Dandie
Dinmont Friends" it felt like indicate the location of the
breed's survival. At the 2015 Annual Meeting breed club was
dormant when no candidates for the board
was. As a substitute started our network summer 2015.
Early joined many of the club's former members, but which was
extra fun, new dandievänner who wanted to participate in the
Community acceded. A network meeting was organized in the spring
of Tångahed. Over thirty "dandiesar" participated with their
mistresses and masters. After a pleasant time during Friday and
Saturday, attended all the dogs in the Terrier Club official show
on Sunday. Here were our "Network dogs" great success. After the
meeting at Tångahed we have several official exhibitions
have been almost 20 dandiesar in the ring, which is far
above the average in recent years. During the summer and until
today, a number of additional rasvänner joined the network.
Today we are just under 100 participants. Through our breeders,
we have also managed to recruit international participation. We
have participants from Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland
and the Netherlands. This means that we can develop breeding cooperation aimed at racial
survival. During 2017 we will have a Dandieträff. We return via email for
further information. The network "Dandie Dinmont Friends' wish everyone
a MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR
 

 

28 nov 2016

Flag Counter