Så här går det till på Utställning

HUNDUTSTÄLLNING

På en hundutställning visar du upp din hund och kan vinna priser och andra utmärkelser. Du får också chansen att träffa andra hundintresserade, och du som är uppfödare kan få vägledning vid avel.

Tips och råd

Att ställa ut sin hund är roligt men det är många regler och begrepp att hålla reda på. På de här sidorna har vi samlat värdefull information. Hittar du inte svar på dina frågor – tveka inte att fråga!

Utställningsregler i sammandrag
Allmänna regler

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländsktägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte föras in på utställningsområdet.

Hinder för deltagande på utställning

Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris/Disqualified, på grund av att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med tydligt flytktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Hund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar, får inte delta i officiell klass.

HUNDUTSTÄLLNING

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling  30 dagar före valpning, beräknat från 63  dagar efter första parningen, samt får inte  heller delta förrän 75 dagar efter valpning.

Generellt gäller att svenskfödd hund som  är öron- eller svanskuperad inte får delta på utställning. Från och med 1 januari 2008  gäller det för alla hundar oavsett födelseland  med några få undantag.

Oacceptabelt beteende Hundar som under utställning uppvisar  ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt  uppträda hotfullt mot människor eller andra hundar kan avvisas från utställningsområ- det. Domare och övriga funktionärer har skyldighet att skriftligen rapportera oacceptabelt beteende till SKK.

Otillåtet på utställning Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tilllåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Hunden får inte de senaste sex månaderna före utställningen ha ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domaren som ska bedöma hunden eller av person i domarens hushåll. Detta gäller även andra situationer där förtroendet för domarens opartiskhet kan ifrågasättas.

Utställarens skyldigheter

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass.

Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller ägaren till avels-hund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse härav kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och – vid allvarligare omständigheter – disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i tex bil, bur eller tält ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Protester med mera

Ändring av domslut kan ske om fel av teknisk art begåtts, till exempel om hunden deltagit i fel klass. Eventuell protest mot domslut ska vara skriftlig och inlämnas till utställningsbestyrelsen tillsammans med protestavgiften, som motsvarar dubbel anmälningsavgift i öppen klass.

Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte, eller om hunden har avlidit. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar. Om hunden avlidit kan arrangören kräva att se veterinärintyg. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass.

HUNDUTSTÄLLNING

Regler för bedömning och bedömningsordning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig enligt ett schema. Mer detaljerad information om de olika klassernafinns
i de flesta fall i utställningskatalogen. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatregler som finns att ladda ner på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är:
Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Även HP och CK är en kvalitetsbedömning.

Excellent (utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tillde-las också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel. Tilldelas även hanhund som är kryptorchid eller kastrerad.

Cannot be judged (kan inte prissättas – KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet

Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten

på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualifiedsamt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualifiedfår den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

 /info-dog-show.jpg

                                                                  Foto: Ulrica Ericsson

Valpklass (inofficiell) 6–9mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder.

Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very goodi juniorklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i
bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very goodi unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very goodatt tas in i ringen.
Konkurrens-bedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–. Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very goodi bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen.

Konkurrensbedömning.

CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass. Öppen klass (ökl) 15 mån– Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very goodtävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very goodi öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very goodatt tas in i ringen. Konkurrensbedömning.

CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävlavidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt ut-ställningschampionat.
Kvalitetsbedömning.

Hund som får Excellenteller Very goodtävlar vidare i championkonkurrensklass.Championkonkurrensklass
(chkk) I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellentkommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder.

Kvalitetsbedömning.
Hund som får Excellent eller Very goodtävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very goodi veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrens-bedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteranhane och veterantik med Excellent tävlar om rasens bästa veteran som går vidare till finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl)

Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats CK.

Konkurrensbedömning.
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Reserv certifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat. Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM). Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

/blogg-leena-h13.jpg

                                                                  Foto: Ulrica Ericsson

HUNDUTSTÄLLNING

CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell ut-ställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata regler för junior handling finns på www.skk.se). Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.


Att tänka på innan du åker till utställningen

Åk till utställningsplatsen i god tid. Det är speciellt viktigt om din hund är ovan vid utställningar. Det kan vara kö in till utställningsområdet på grund av veterinär-besiktningen.Alla länsklubbsutställningar har en heders-

prismonter där du kan hämta ut eventuella priser mot uppvisande av hundens kritiklapp och även köpa rosetter.

Du är skyldig att känna till gällande ut-ställnings- och championatsregler samt dopingsregler. Dessa hittar du på på SKKs webbplats www.skk.se. Anmäl gärna via internetanmälan på www.skk.se. Det går även att anmäla via

blankett som kan skrivas ut därifrån.Att medlemskapet är betalt innan anmälan utgår (gäller ej valpklass). Du ska vara medlem i arrangerande klubb. Vilken klubb som anordnar den aktuella utställningen framgår av annonsen.

Hunden måste ha ett svenskt registreringsnummer om den ägs av en person boende i Sverige.

Kontrollera att ett giltigt vaccinationsintyg finns.Hunden ska vara van att hanteras så att domaren kan känna på den och titta på tänderna. Det är bra om hunden även är van att stå stilla en stund och att den kan röra sig i trav bredvid sin förare utan att dra i kopplet.Om du har en så kallad trimras ska hunden vara trimmad på rätt sätt för just din ras.

Att tänka på under utställningen

Blir din hund champion måste du skicka en ansökan till SKK för att få champio-natet registrerat. Det kan du göra via en webbtjänst på www.skk.se eller genom att skicka in en blankett per post. Blanketten kan laddas ner från www.skk.se eller beställas från SKKs kansli.

 

Stort lycka till i ringen!

Kopierat ur SKK´s folder om utställning som finns att skicka efter på www.skk.se

Flag Counter