Tangahed 2018

Vägbeskrivning till Tångahed 

När ni kommer till Vårgårda - följ skyltning mot Tångaheds Camping - Framme

Oslo

Norge
Kör ut på E18 i Nordstrand från Rv162
5 min (2,3 km)
Ta E6Svinesundsbron och Grindtunneln mot väg 44 i Trollhättan, Sverige
2 h 41 min (243
Ta väg 42 mot målet i Vårgårda

Malmö

via E20

Fortsätt till Alingsås
Fortsätt på E20 mot målet i Vårgårda

Stockholm

via E18 och E20

Kör ut på E20 

Följ E18 mot E20 i Laxå

Följ E20 mot målet i Vårgårda

 

 

Kalmar

via väg 31

Kör ut på E22 från Södra Vägen

Följ väg 25väg 31 och väg 40 mot Herrljungavägen/väg 182 i Västra Götalands län

Fortsätt på väg 182 mot målet i Vårgårda

 

Väg 40 fr Göteborg eller Jönköping

Kommer du på väg 40 från Jönköping eller Göteborgs hållet, så tar du av i Borås. Väg 42 mot Fristad. Följ sedan skyltning mot Vårgårda. I Vårgårda, följ skyltning Tånga Camping.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hej alla Dandie Vänner,

Hoppas att 2017 har varit ett bra år för er. Nu har 2018 inletts och det är redan ljusare på dagarna. Snart är vi i maj månad och då går vår Dandie Träff av stapeln.

Vi har en preliminär intresseanmälan, där vi disponerar ett antal 2- och 4-bäddsrum, samt preliminärbokat 10 elstolpar. Slutlig bekräftelse att ni ska ha era rum och elstolpar skickas till Bosse Andersson [javascript protected email address] senast 28 februari.

2018 års priser:

  • Ensam i 2-bäddsrum 350SEK/natt
  • 2 personer i 2-bäddsrum 500SEK/natt
  • 4-bäddsrum 250SEK/person/natt
  • 2 personer i 4-bäddsrum 600SEK/natt
  • 3 personer i 4-bäddsrum 750SEK/Natt
  • Elstolpe300/natt


Tillägg:   Sängkläder 150SEK/person
               Städning    200SEK/rum

Betalning av rum eller elstolpe skall erläggas i förskott till Bosse Andersson, senast 25 april. Den som vill hyra sängkläder och/eller städning anmäler och betalar detta samtidigt som rummet.OBS! Glöm inte att märka betalningen med namn.  OBS! Viktigt att ni som vet om sen ankomst och ska ha sängkläder att meddela detta till Bosse. Annars blir det att sova utan J

OBS! Receptionen är stängd efter kl 16.00 fredagen den 11/5-18, varför sen ankomst måste anmälas till Bosse. [javascript protected email address] för att ni ska kunna få eran nyckel till rum och elstolpe.

Våra utländska vänner ombedes vänligen ha svenska kronor med sig för lotterier, auktioner med mera.

Vi börjar vår träff på fredagen den 11 maj. Då vi anländer till Tånga Camping vid olika tider, har vi inget gemensamt program. Om de flesta är samlade till kvällen finns möjlighet att grilla. Vi har ett lotteri. Vi träffas och trivs. Vi minglar.

Lördagen den 12 maj, under förmiddagen, finns möjlighet att få hjälp med trimning , handlertips samt att gå en poängpromenad med fina priser. Lunch på lördagen ordnar var och en för sig. Efter vår inofficiella utställning samlas vi runt grillen ca kl 18.00. Var och en medför mat till grillen och även dryck.  Vi kommer att ha paketauktion och lotterier.Vi ser fram emot en härlig grillkväll. Vi har prisutdelning poängpromenad, lotteri och paketauktion.  Utställningskatalogen kommer också att vara ett lotteri, med fina priser. 

Lördagen den 12 maj är vår inofficiella utställning i Tångahallen kl 15.00, inomhus.

Pia Fogelberg-Berglund har tackat ja,  till att vara domare på vår inofficiella utställning. Vi vet att Pia är mycket förtjust i vår ras.  Här är ett utdrag av Pias presentation av sig själv från hennes hemsida:

”Jag köpte min första hund, en dvärgspets vid namn Rubin, 1975. Året därpå blev det en underbar amerikansk cocker spaniel som kom hem till mig och jag hade förmånen att ha honom i 13 år. Min första amriskull kom 1987. Samma år, 1987, kom min första boxer till oss. Jag är aktiv hundutställare och älskar att vila mina ögon på vackra djur!
Jobbar en hel del som ringsekreterare och dömer lite på inofficiella utställningar, något jag verkligen älskar. Har även suttit med i olika konsultationer i rasklubbar för Amerikansk Cocker Spaniel och numer också i Boxerklubben.
 Mitt motto som uppfödare är att föda upp sunda och trevliga individer.”

Det kommer också att finnas klassen Barn med hund, där Birta Skuladottir från Island, kommer att bedöma ekipagen. Anmälan görs på plats.

När du anmäler din Dandie, skriver du :

Hundens namn, regnr, födelsedatum, färg, uppfödare, ägare och klass. Anmälan skickas till Lotta Berglund vipwins@hotmail.com senast 30 mars.

Utställare som inte har ställt ut i Sverige tidigare, skriv också föräldradjurens namn.

OBS! Utställningen är öppen för alla Dandie ägare.

Anmälningsavgift skickas till: Bo Andersson Swish 0706190219 eller Handelsbanken Clearing 6247 konto 517 018 098 
För utländska Dandie Vänner är IBAN SE49 6000 0000 0005 1701 8098

Från och med 3:e Dandien med samma ägare, betalas halva anmälningsavgiften. Detta gäller i åldersordning.

Valp 4-6 mån                     100SEK
Valp 6-9 mån                     100SEK
Juniorklass 9-18 mån         150SEK
Unghundsklass 15-24 mån  150SEK
Öppen klass 15 mån-          150SEK
Championklass                   150SEK
Veteranklass 8 år-               100SEK
Kom som du är                   100SEK
Barn med hund                   Gratis

På söndagen den 13 maj är det SveTeks officiella utställning i Tångahallen. Otto Kroel, Österrike, dömer Dandie Dinmont. Dit vi hoppas att så många som möjligt anmäler sig till.

/svtek.jpg PM 13 maj

Vi ställer ut våra hundar för att sedan säga hejdå och hoppas att vi kan träffas på likanade sätt, snart igen. 
Vi ser fram emot Tångahed 11-13 maj.

 

Bästa Dandiehälsningar från Bosse & Marie-Louise & Eva & Randi & Lotta

 

 

 

Hi all Dandie Friends,

Hope that 2017 has been a good year for you. Now 2018 has begun and it is already brighter in the days. Soon we will be in May and then our Dandie Hits will be out of the box.

We have a preliminary interest report, where we have a number of 2- and 4-bed rooms, as well as preliminary booking 10 power poles. Final confirmation that you will have your rooms and electric posts will be sent to Bosse Andersson [javascript protected email address] by 28 February.

2018 prices:

 Lonely in 2-bed room 350SEK / night
 2 persons in 2-bed room 500SEK / night
 4-bed room 250SEK / person / night
 2 persons in 4-bedded room 600SEK / night
 3 persons in 4-bed room 750SEK / Night
 Power pole 300SEK / night

Supplement: Bed linen 150SEK / person  Cleaning 200SEK / room

Payment of a room or electricity pole shall be paid in advance to Bosse Andersson, by 25 April at the latest. Anyone wishing to rent bed linen and / or cleaning charges and pays this at the same time as the room.
 NOTE! Important to you who know about late arrival and will have bedding to notify this to Bosse. Otherwise, sleep without 

NOTE! The reception is closed after 16:00 on Friday 11 / 5-18, so late arrival must be reported to Bosse. [javascript protected email address] so that you can get your key to your room and postage.

Our foreign friends are welcome to have Swedish kronor for lotteries, auctions and more.

We start our meeting on Friday, May 11th. When we arrive at Tånga Camping at different times, we have no joint program. If most people gather together in the evening there is the possibility to grill. We have a lottery. We meet and thrive. We mix.

Saturday May 12, in the morning, there is the opportunity to get help with grooming, shopping tips and a good prize stroll. Lunch on Saturday is arranged separately. After our unofficial exhibition we gather around the barbecue at about 18:00. Everyone brings food to the grill and also drinks. We will have a package auction and lotteries. We are looking forward to a lovely barbecue evening. We have prize-giving points, lottery and package auction. The exhibition catalog will also be a lottery, with great prices.

Saturday 12 May is our unofficial exhibition at the Tångahallen at 15.00, indoors.

Pia Fogelberg-Berglund has said yes, to be a judge at our unofficial exhibition. We know that Pia is very fond of our race. Here is an excerpt of Pia's presentation of herself from her website:

"I bought my first dog, a dwarf tip called Rubin, 1975. The following year, it became a wonderful American cocker spaniel who came home to me and I had the privilege of having him for 13 years. My first litter came in 1987. The same year, 1987, my first boxer came to us. I am an active dog exhibitor and love to rest my eyes on beautiful animals! Works a lot as a ring secretary and judges a bit of unofficial exhibitions, something I really love. Has also participated in various consultations at the American Cocker Spaniel club and also in the Boxer Club. My motto as a breeder is to feed healthy and nice individuals. "

There will also be the Class Barn with dog, where Birta Skuladottir from Iceland will assess the egg yard. The application is made on site.

When you register your Dandie, you write:

The dog's name, date, date of birth, color, breeders, owner and class. The application must be sent to Lotta Berglund vipwins@hotmail.com by 30 March.

Exhibitors who have not exhibited in Sweden in the past, also enter the names of the parents.

NOTE! The exhibition is open to all Dandie owners.

Registration fee is sent to: Bo Andersson Swish 0706190219 or Handelsbanken Clearing 6247 Account 517 018 098

For foreign Dandie Friends, IBAN SE49 is 6000 0000 0005 1701 8098

As of 3rd Dandien with the same owner, half the registration fee is paid. This applies to age order.

Puppy 4-6 months            100SEK
Puppy 6-9 months            100SEK
Junior class 9-18 months  150SEK
Youth class 15-24 months 150SEK
Open class 15 months -    150SEK
Champion Class 150SEK
Veteran class 8 years-       100SEK
Come as you are               100SEK
Child with dog Free

On Sunday, May 13, there is the SveTeks official exhibition in the Tångahallen. Otto Kroel, Austria, judges Dandie Dinmont. We hope that as many people as possible will register.

/svtek.jpg PM 13th of May

We show off our dogs and then say goodbye and hope that we can meet in similar ways, soon again.

We are looking forward to Tångahed 11th -13th of May.

 

Best Dandie Greetings from Bosse & Marie-Louise & Eva & Randi & Lotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter